جلسه ششمتابع موج و آفرینش Lecture six : Wave function & physical reality

✓ اُپراتور تصویر گر و ویژگی های آن

✓ اثر کوانتومی زینو

✓ توجیه اثر پلاریزاسیون نور با استفاده از اپراتور تصویرگر و اثر کوانتومی زینو

✓ اُپراتور مکان و ویژگی های آن

✓ ریاضی تابع موج و فروپاشی آن در اثر مشاهده

✓ تابع دلتای دیراک و اعمال آن بر تابع موج

✓ The operator of the projection and its characteristics

✓ Quantum Zeno Effect

✓ justification of polarization effect using projection’s operator and Zino quantum effect

✓ The operator position and its characteristics

✓ Wave function mathematics and its collapse because of observation

✓ The Dirac delta function and its acts on the wave function

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از