جلسه هفتموحدت جهان و مدل داناکی Lecture Seven: Unity of the world and the Danaki model

✓ نامساوی بل

✓ چهار آزمایش بل در مورد فرض واقعی بودن جهان و وابستگی واقعیت جهان به ناظر

✓ تکمیل مطالعات بل توسط هانری استپ

✓ Bell’s inequality

✓ Four tests of “Bell” on assumption of world’s reality and dependency of world’s reality to the observer

✓ Completing studies of “Bell” by “Henry steppe”

بازدیدها: 61

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از