جلسه هفتموحدت جهان و مدل داناکی Lecture seven: Unity of the world and the Danaki model

✓ نامساوی بل

✓ چهار آزمایش بل در مورد فرض واقعی بودن جهان و وابستگی واقعیت جهان به ناظر

✓ تکمیل مطالعات بل توسط هانری استپ

✓ Bell’s inequality Theorem

✓ Four tests of Bell on real assumption of dependency and world reality to the observer

✓ Studies of Bell completed by Henry steppe

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از