جلسه نهماصل عدم قطعیت Lecture Nine: Uncertainty principle

✓ بررسی ارتباط اصل عدم قطعیت با خاصیت جابجایی پذیری در اُپراتورها

✓ بررسی ارتباط آمار و اصل عدم قطعیت و درک مفهوم مقدار متوسط یا مقدار مورد انتظار

✓Study of the relationship between the uncertainty principle and commutativity property in operators

✓ Study of the relationship between statistics and the uncertainty principle and the concept of the mean value or expected value

بازدیدها: 56

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از