جلسه یازدهمپنجره ای به واقعیت (آزمایش دوشیار) Lecture 11: A window to reality (2-slit experiment)

✓ تکمیل بحث تابه موج

✓ مروری برروند مطالعه ماهیت نور

✓ تولد فوتون

✓ روابط دوبروی

✓ شاهکار شرودینگر

✓ تعییرات تکوینی زمان

✓ ذره کجاست؟

✓ ابزار ریاضی تبدیلات فوریه

✓ Interference pattern

✓ آزمایش دو شیار

✓ Complete the discussion of the wave function

✓ A review of the study of the nature of light

✓ Photon birth

✓ Relationships “De Broghe”

✓ Schrödinger’s masterpiece

✓ Changes of time- evolution

✓ Where is the particle?

✓ Mathematical tools of Fourier transformations

✓ Interference pattern

✓ Double-slit experiment

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از