جلسه ششمسیستم های دو بُعدی Lecture six: Two dimensional flows

✓ معادلات سیستم های دو بُعدی خطی در فضای فازی

✓ خصوصیات نقطه های ثابت (فیکس پوینتدر سیستم های دو بُعدی

✓ نقطه ثابت (فیکس پوینتنعل اسبی

✓ منیفولد، انواع و کاربردهای آن

✓ نوسانگر هارمونیک ساده و حل معادله مربوط به آن به روش پوآن کاره

✓ مشخصات نوسانگر هارمونیک ساده و بررسی جهت منیفولد های آن

✓ تاثیر تغییرات Ƭ و Δ در نوع فیکس پوینت ها

✓ Two-dimensional systems of linear equations in phase space

✓ Fixed Point properties in two-dimensional systems

✓ Saddle point

✓ Manifold, and its types & applications

✓ simple harmonic oscillator equation as Poincare method

✓ Profile simple harmonic oscillator and for its manifold

✓ The impact of changes in the type of fixed points of Ƭ and Δ

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از