جلسه‌ی ششمماتریس های تبدیل Lecture Six: Transformation Matrices

✓ تبدیل خطی

✓ تعریف Affine grade در دایره

✓ روش های پارامتری کردن

✓ Linear transformation

✓ Affine grade definition in the circle

✓ Parameterization methods

بازدیدها: 74

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از