جلسه پنجمریشه معادلاتاز بابل تا لاگرانژ Lecture 5: Polynomial Roots: From Babylon to Lagrange

✓ تقارن در طبیعت و فیزیک

✓ تقارن در معادلات فیزیک

✓ تقارن در رشد سلول و سلو ل های بنیادی

✓ تعریف پلی نومیال و نقش آن در سیستم های کمپلکس

✓ ریشه های پلی نومیال و ارتباط آن با نقاط سکون در فضای مجازی

✓ نقش تمدن بابل، براهماگویتا، دیافانتوس، خوارزمی، خیام، تارتاگلیا و کاردانو

✓ جایگزینی ریشه های پلی نومیال و اطلاعاتی که از ساختار معادلات می دند

✓ فرمول دیتا و کار ژیرارد، دو ریاضیدان فرانسوی

✓ لاگرانژ و جایگزینی ریشه ها

✓ ریشه های معادلات تا درجه ۵ و بالاتر

✓ روش لاگرانژ در حل اینگونه معادلات

✓ ورود گالوای فرانسوی، آغاز تئوری گروه

✓ Symmetry in nature and physics

✓ Symmetry in the equations of physics

✓ Symmetry in cell growth and stem cells

✓ Polynomial definition and its role in complex systems

✓ Poly nominal roots and its relation to fixed points in imaginary space

✓ The role of Babylonian civilization, Brahmaghita, Diaphanthos, Kharazmi, Khayyam, Tartaglia and Cardano

✓ Replacement of Poly nominal roots and information that employs the structure of equations

✓ Formula Dita and Carrillard, two French mathematicians

✓ Lagrange and replacement of roots

✓ The roots of the equations up to grade 5 and above

✓ Lagrange’s method for solving these equations

✓ French Galway entry, Group Theory

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از