جلسه نوزدهمنقش توابع پتانسیل Lecture nineteen : The effect of potential function
✓ نقش توابع پتانسیل در حل معادلات شرودینگر و درک سیستم های کوانتومی✓ مطالعه تغییرات انرژی پتانسیل سیستم در فضا V(x) در حالتهای زیر: (E=Eigen function)

a: V>E

b: V<E

c: V=E

✓ بررسی حالتهای مختلف مقادیر V(x):

a : ذره آزاد

b: چاه پتانسیل بی نهایت (سخت)

c: چاه پتانسیل (نرم)

✓ بررسی شیب منحنی در حالت V>E

✓ رسم دیاگرام معادله Z2 + Y=R2 در حالت های زیر:

a : اندازه R خیلی کوچک

b: اندازه R خیلی بزرگ

c: حالت استثناء، انرژی در یک اندازه خاص

d: میل به بی نهایت عمق چاه پتانسیل ← Y به سمت بی نهایت میل می کند

e: اندازه L بزرگ L→∞

مثال: عرض چاه پتانسیل کم و عمق آن زیاد، به حدی که مساحت چاه تغییر نکند

The role of potential functions in solving ✓Schrödinger equations and understanding Quantum systems ✓

:Study of potential energy changes in space V (x) in the following conditions ✓

(E = Eigen function)

a: V> E

b: V <E

c: V = E

(Examining different states of (Vx ✓

a: Free particle

b: Infinite potential well(hard)

c: Potential Well (Soft)

Check the slope of the curve in V> E mode

Draw a diagram of the equation ✓

Z2 + Y2 = R2 in the following modes:

a: Very small R size

b: Very large R size

c: Exception mode, energy in a certain size

d: The desire to infinity is the depth of the potential wellhead ← Y towards infinity

e: Large L size L →∞

Example: The width of the well is low andits depth is not high, so that the area of the well does not change

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از