جلسه نهمریتم زندگی و فرایندهای حیاتی Lecture nine: limit cycle & Bifurcation

✓ Limit cycle ، خصوصیات و انواع آن

✓ سیستم های limit cycle در بیولوژی و بدن انسان

✓ نقش پارامتر کنترل μ در limit cycle

✓ بایفورکیشن فرابحرانی هوف

✓ بایفورکیشن زیربحرانی هوف

✓ معادله وندرپُل

✓ نوسان آرامش

✓ سیستم های غیر خطی کمّی

✓ نوسان ساز Duffing

✓ Limit cycle, The properties and types

✓ Limit cycle systems in biology and the human body

✓ The role of the limit cycle control parameter (μ)

✓ Supercritical Hopf Bifurcation

✓ Subcritical Hopf Bifurcation

✓ Vander-pol equation

✓ Relaxation oscillation

✓ Slightly non-linear systems

✓ Duffing oscillator

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از