جلسه چهارممدل ریاضی یک لیزر ساده Lecture four: Mathematical Model of simple Laser

✓ نوع سوم بایفورکیشن

✓ انواع پیچ فورک بایفورکیشن (فرابحرانی و زیربحرانی)

✓ بررسی تاثیر پارامتر کنترل در این نوع بایفورکیشن و وضعیت فیکس پوینت ها

✓ رسم دیاگرام  و بررسی نتایج جالب توجه آن

✓ خاصیت هیستریس

✓ بررسی لیزر ساده حالت جامد

✓ مدل ریاضی هاکن” برای لیزر حالت جامد

✓ ارتباط لیزر و بایفورکیشن

✓ لحظه همفازی

✓ Pitch fork bifurcation (third type)

✓ Supercritical pitch fork bifurcation Subcritical pitch fork bifurcation

✓ Effect parameter control in this type of situation bifurcation and fixed Points

✓ Draw a diagram  and assessing results interesting

✓ The Hysteresis properties

✓ Study of simple solid-state laser

✓ Hawken mathematical model for solid-state lasers

✓ Laser Communications and bifurcation

✓ Boarder single quantum state

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از