جلسه چهاردهمفرمالیسم همیلتونی

گروه سیمپلکتیکمدل استاندارد

Lecture fourteen: Hamiltonian Formalism

Symplectic Group/ Standard model

✓ هندسه سیمپلکتیک و ارتباط آن با سیستم های هامیلتونی

✓ رابطه تبدیل سیمپلکتیک با تبدیل کانونیکی

✓ معادلات حاصل از شرط دترمینان ماتریس جیکوبی=۱″

✓ ماتریس اورتاگونال و ویژگیهای آن

✓ Identity Matrix

✓ ماتریس پائولی

✓ تعریف تئوری گروه و ویژگیهای آن

✓ گروه لی

✓ گروه آبلین

✓ گروه ماتریس اورتاگونال

✓ نوسانگر هارمونیک یکنواخت

✓ گروه تقارن دینامیکی

✓ Special unitary group

✓ ماتریس هایی که generator تمام ماتریس هایSpecial unitary(z) هستند

✓ چگونگی محاسبه تعداد generators یک سیستم

✓ انواع کوارک موجود در طبیعت و تبدیلات آنها به همدیگر

✓ دیاگرام فاین من

✓ نقش نیروهای هسته ای ضعیف و قوی برروی کوارک ها

✓ مدل استاندارد

✓ اشکالات وارد بر مدل استاندارد

✓ Symplectic geometry and its relation with Hamiltonian Flow

✓ The Relationship of the symplectic transformation with Canonical transformation

✓ The equations obtained from the condition of the determinants of the Jacobian matrix = 1

✓ Orthogonal matrix and its features

✓ Identity Matrix

✓ Paouli Matrix

✓ Definition of group theory and its features

✓ Lie Group

✓ Abelian group

✓ Ortogonal matrix group

✓ Isotropic Harmonic oscillator

✓ Dynamical Symmetry Group

✓ Special unitary group

✓ Matrixes generating all special unitary (z) matrixes

✓ How to calculate the number of generators of a system

✓ Types of Quarks in nature and their transformations into each other

✓ Feynmann Diagram

✓ The role of weak and strong nuclear forces on quarks

✓ Standard Model

✓ Bugs entered on the standard model

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از