جلسه یک: “فضای حالت“/”فضای برداری Lecture One: State space/ Complex vector space

✓ فضای فازی، فضای حالت، فضای برداری

✓ کمپلکس مزدوج و کاربردهای آن

✓ بردار دوتایی

✓ مقدمات زبان ریاضی دیراک

✓ تئوری مجموعه ها

✓ Phase space, state space, complex vector space

✓ Complex conjugate and its application

✓ Dual vector

✓ Introduction to Dirac notation

✓ Set theory

بازدیدها: 87

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از