جلسه پنجم :اسپین الکترون، ابعاد فضا و مغز Lecture Five : Electron spin, Space Dimensions and Brain

✓ اپراتور انرژی، مومنتوم و موقعیت

✓ اپراتور اسپین و ویژگی های آن

✓ مغز انسان و ارتباط آن با الکترون

✓ Operator of Energy, Momentum & Position

✓ Spin operator and its characteristics

✓ The human brain and its relationship with electrons

بازدیدها: 74

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از