جلسه سومفضازمان و فاصله اتفاق ها Lecture three: Space-Time & Interval between two Event

✓ کوتاه شدن فاصله علاوه بر زمان برای ناظر متحرک

✓ خصوصیات یک تئوری ایده آل

✓ کّمیت های فیزیکی تغییرناپذیر

✓ بدیهیات

✓ کوتاهترین فاصله بین دو اتفاق

✓ فاصله بین دو اتفاق

✓ فضازمان مینکوفسکی

✓ حدس علمی مینکوفسکی و نیوتن

✓ فضای هزلولی

✓ Compression of interval for the moving observer

✓ Characteristics of Global Theorem

✓ Invariants

✓ Facts

✓ Geodesic

✓ Interval

✓ Minkouwski of Space-time

✓ Conjecture of Minkouwski & Newton

✓ Hyperbolic Space

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از