جلسه ششمچاربردارهای فضازمان

Lecture five: Space-Time 4-vector

✓ اُورتاگونالیتی

✓ فضازمان

✓ زمان مناسب

✓ محدوده هایی که حرکت نور براساس سرعت نور تعریف می شود

✓ پوزیشن چاربردار در فضازمان

✓ کّمیت تغییر ناپذیر

✓ سرعت چاربردار

✓ کّمیت اسکالر

✓ مومنتوم چاربردار

✓ بسط دو جمله ای ها

✓ Orthogonality

✓ Space-time Space-like

✓ Proper-time Time-like

✓ The range of motion light that is defined by the speed of light

✓ Position 4-vector at Space-time

✓ Invariant quantity

✓ Velocity 4-vector

✓ Scaler quantity

✓ Momentum 4-vector

✓ Binomial Expansion

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از