جلسه شانزدهم معادله شرودینگر و مقادیر ویژه انرژی Lecture sixteen : Schrödinger equation & energy Eigenstate

✓ کاربرد معادله شرودینگر در مورد انرژی یک سیستم کوانتومی

✓ مقادیر ویژه هامیلتونیون سیستم

✓ بررسی زمان تکامل یک سیستم در دو حالت

✓ تغییرات تابع موج در زمان

✓ ویژگیهای تابع موج از نظر ریاضی

✓ یادآوری انواع اپراتور

✓ معادله وابسته به زمان شرودینگر

✓ معادله مستقل از زمان شرودینگر

✓ اثبات معادله شرودینگر مستقل از زمان در دو حالت ذره آزاد و ذره محصور در فضای خلاء

✓ Application of the Schrödinger equation on the energy of a Quantum system

✓ Eigenvalues of Hamiltonian system

✓ Check the Time Evolution of a system in two states

✓ Changes in the wave function in time

✓ Characteristics of the wave function mathematically

✓ Reminders for different types of operators

✓ Time Dependent Schrödinger’s Equation (TDSC)

✓ Time Independent Schrödinger’s Equation (TISC)

✓ Proof of the Schrödinger equation independent of time in two states of “Free particle” and “Bound particle” in vacuum space

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از