توجه: ویدیوها و مطالب ارائه شده در این سایت، قسمتى از اموال آکادمى ناصرى و شخص دکتر مسعود ناصرى است.

👈 افرادى که در قالب شرکت کنندگان کلاس ها مجاز به دانلود کردن تشخیص داده شده اند اخلاقا متعهد مى شوند که این ویدیوها را تنها براى استفاده شخصى استفاده کنند و حق تکثیر، نشر و انتقال مکانیکى و الکترونیکى به دیگران را بدون کسب اجازه از آکادمى ندارند. البته مى توانید قسمتى یا بخشى از آنرا بطور شفاهى یاکتبى نقل کنید به شرطى که منبع آن (آکادمى ناصرى) را بطور روشن ذکر فرمایید. در صورتیکه با شرایط فوق موافقت ندارید، لطفا از دانلود فیلم ها خودداری نمایید.