⚠️ ویدیوها و مطالب ارائه شده در این سایت، قسمتى از اموال آکادمى ناصرى و شخص دکتر مسعود ناصرى است.

👈 افرادی که در قالب شرکت کنندگان دوره مجاز به مشاهده کلاس ها تشخیص داده شده اند اخلاقاً متعهد مى شوند که این ویدیوها را تنها برای استفاده شخصی ملاحظه نمایند و حق تکثیر، نشر و انتقال مکانیکى و الکترونیکى به دیگران را بدون کسب اجازه از آکادمى ندارند. البته مى توانید قسمتى یا بخشى از آنرا بطور شفاهى یاکتبى نقل کنید به شرطى که منبع آن ( آکادمى ناصرى ) را بطور روشن ذکر فرمایید.

🚫 اجتناب از به اشتراک گذاری اطلاعات ورود !  تنها یک کاربر در یک زمان به سیستم وارد می شود . اگر یک کاربر جدید با همان اکانت وارد حساب کاربری شود کاربر قبلی از سیستم خارج میشود.

بازدیدها: 418