جلسه بیست و یکمتونل زنی کوانتومی (خلقت، انرژی هسته ای) (Lecture twenty one: Quantum tunneling (Creation, Nuclear energy

✓ مرور اجمالی دو نوع انرژی هسته ای (جوش هسته ای، شکاف هسته ای)

✓ ارتباط موتاسیون، بایفورکیشن و تونل زنی کوانتومی

✓ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم

✓ توصیف پدیده های پریودیک بر مبنای فیزیک کلاسیک

✓ بررسی ضریب انتقال برای ذره ای خاص که در مسیر حرکتش مانع وجود دارد

✓ کاربرد دو نوع انرژی هسته ای برای تهیه سوخت

✓ مقایسه عملکرد جوش هسته ای و شکاف هسته ای

✓ Overview of two types of nuclear energy (nuclear fusion, nuclear fission)

✓ Communication of mutation, bifurcation and Quantum tunneling

✓ The Heisenberg uncertainty principle in classical physics and Quantum physics

✓ Description of periodic phenomena based on classical physics

✓ Reviewing the transmission coefficient for a particular particle that is barrier its path

✓ Application of two types of nuclear energy to fuel

✓ Comparison of nuclear fusion and nuclear fission

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از