جلسه هشتمواقعیت کوانتومی و مغز Lecture eight: Quantum reality and the brain

✓ آزمایش توماس یانگ و الگوی تداخل امواج

✓ رفتار ذره ای نور در آزمایش دو شیار

✓ آزمایش توماس یانگ در دو شکلالفدر جعبه ایزوله بدو شیار

✓ آزمایش انتخاب تاخیری

✓ چگونگی خلق واقعیت از طریق مشاهده

✓ آگاهی کُل یا آگاهی جهان

✓ آزمایش لیبت بر روی مغز و نتایج آن

✓ Thomas Young’s test and the wave interference pattern

✓ The behavior of light particles in the double-slit experiment

✓ Thomas Young’s experiment in two forms: A: In isolated cases B: double-slit

✓ Delayed choice experiment

✓ The way of creating reality through observation

✓ whole Knowledge or world knowledge

✓ Libet experiments on the brain and its results

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از