جلسه چهارمفرضیات مکانیک کوانتوم Lecture four: Postulates of quantum mechanics

✓ ماتریس متقارن

✓ ماتریس هرمیتی

✓ مقدار مورد انتظارمقدار متوسط

✓ مقادیر ویژه بردارهای ویژه

✓ فرضیات مکانیک کوانتوم

✓ Symmetric matrix

✓ Hermitian matrix

✓ Expectation value/ Average value

✓ Eigen value/ Eigen vectors

✓ Postulates of quantum mechanics

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از