« مفاهیم کوانتومی »

کلاس های مفاهیم کوانتومی:

🔵 مباحث این درس دیدگاه مان را نسبت به جهان، “واقعیت” و “بودن” به طور بنیادى و باور نکردنى تغییر می دهد. تئورى ای بسیار مرموز و عجیب! به قدرى مرموز که به قول یکى از بنیانگذارانش “اگر فکر مى کنید درک کرده اید معلوم مى شود که درک نکرده اید!” تئورى اى که واقعیت فیزیکى اتم (و اجزاء آن ) را انکار مى کند مگر اینکه توسط ناظرى مورد مشاهده قرار بگیرد: مشاهده، خلق مى کند و واقعیت فیزیکى مى آفریند! اولین سؤال بنیادى همینجا شکل می گیرد: از آنجایی که من و شما و هر آنچه که در این عالم مادى درک مى کنیم در نهایت از اتم ها ساخته شده ایم. پس واقعیت ما از کجا مى آید؟

با اینهمه رمز و رازى که در این تئورى نهفته است، حتى یک مورد از پیش بینى ها و ادعاهاى این تئورى تا امروز نادرست از آب درنیامده است و اینکه یک سوم اقتصاد دنیا مربوط به صنعتى است که ناشى از این تئوری می باشد و نشانه اى بر درستى آنست.
نتایج حاصل از مشاهدات و آزمایش هاى کوانتومى ارائه شده در این درس کاملا واقعى و قابل تکرار است و توسط مهمترین فیزیکدان ها در مهمترین دانشگاه ها و آزمایشگاه هاى تحقیقاتى دنیا انجام گرفته اند. با اینهمه، متحیر خواهیم شد.

🔵 مباحث این درس شامل موارد زیر می باشند که بدون استفاده از ریاضیات پیچیده ارائه می شوند و اگر تحصیلات شما در حد راهنمایی باشد خواهید توانست مطالب را به راحتی درک کنید:

“واقعیت” درچارچوب فیزیک کلاسیک
تولد مکانیک کوانتومى
معادله شرودینگر
تابع موج
یک ذره در دو جا
گربه شرودینگر
تردید اینشتین: آزمایش EPR
نامساوى بل (Bell’s Inequality): مشاهده، “واقعیت” فیزیکى خلق مى کند و یک جهان یکپارچه
“واقعیت” جدید و باور نکردنى که باید قبول و به آن عادت کنیم!

در پایان این کلاس آمادگى لازم را براى شروع کلاس مکانیک کوانتومى (در سطح کارشناسى فیزیک) خواهیم داشت.

بازدیدها: 421

ارسال نظر فقط مرتبط با دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از