جلسه ششمدو شاخه شدن در فضای فازی

Lecture six: Bifurcation in the phase space

✓ بررسی علت و چرایی تغییرات دیاگرام کُخ

✓ پدیده بایفورکیشن

✓ اترکتور پایدار و ناپایدار

✓ مطالعه سیستمی با معادله  در فضای فازی برای مقادیر مختلف r

✓ آزمایش لیبچابرز

✓ توصیف واقعیت جهان هستی با استفاده از رابطه ساده ریاضی

✓ معادلات ساده لورنس برای بررسی و مطالعه وضعیت جو اتمسفر زمین

✓ Investigate the causes and reasons for changes diagram Koch

✓ Bifurcation

✓ stable and unstable Attractor

✓ Study System of the equation in the phase space fo different values of r

✓ Libchaberz experiment

✓ Describe the reality of the universe by using simple mathematical equation 

✓ Laurence simple equations to study the atmosphere of Earth

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از