جلسه دهمشخم فضازمان Lecture ten: Plowing space-time

✓ همگامی و مزایای استفاده از آن

✓ اهمیت اعداد واقعی در کنار اعداد موهومی

✓ علت تقسیمات دوتایی در پدیده بایفورکیشن

✓ معادلات تکرار پذیر

✓ مرور مجدد دیاگرام می، فضای خلقت

✓ حالت های مختلف در سرنوشت پدیده ها و ذرات در صفحه کمپلکس

✓ جولیاست ها، کاربردهای مختلف آن، انواع جولیاست ها و سرنوشت هر کدام از آنها

✓ دیاگرام مندلبروت ست و مقایسه آن با دیاگرام می

✓ قانون کلی حاکم بر تمام پدیده ها و وقایع هستی

✓ خلق جهان های متفاوت با جولیاست ها

✓ رمزگشایی از علت تقسیمات دوتایی در پدیده بایفورکیشن

✓ Synchronization and benefits of using it

✓ The importance of real numbers with imaginary numbers

✓ The cause of the division duplex at the Bifurcation

✓ Iteration’s equation

✓ Overview of May’s diagram, space creation

✓ different modes in fate phenomena and particulate in complex plain

✓ “Julia set” , various applications, types of “Julia set” and the fate of each of them

✓ Mandelbrot set diagram & comparison with May diagram

✓ The general rule governing all phenomena and events in the world

✓ Creation different worlds with “Julia set”

✓ Decoding of division duplex due to the phenomenon Bifurcation

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از