جلسه پنجمفضای پدیدآیی Lecture five: Padidaie space

✓ فضای پدیدآیی و ارتباط آن با فضازمان

✓ فضازمان چیست و چگونه شکل گرفته است؟

✓ تعریف نقطه در فضای ریاضی

✓ تعریف اسکالر (شماره تک بردار)

✓ تعریف پسودو اسکالر (شماره بایوکتور)

✓ موجوداتی که در فضای پدیدآیی تعریف کردیم: (اسکالر، وکتور، بایوکتور، مولتی وکتور)

✓ خلق موجودات جدید با استفاده از ضرب موجودات تعریف شده در فضای پدیدآیی

✓ سیستم های رو به انحطاط (دژنریت)

✓ در هر فلکی مردمکی می بینم هر مردمکی را فلکی می بینم

✓ چگونه موجودی پدید می آید؟

✓ نقطه صفر و بایفورکیشن

✓ تعریف جدید نقطه صفر

✓ بررسی آزمایش دو شیار با دیدگاه جدید

✓ کلیاتی در مورد نحوه شکل گیری زیگوت و اگزیوم های جدید

✓ نقش در پدید آمدن و ناپدید شدن (تولد و مرگ)

✓ The space of appearance and its relation to space-time

✓ What is the space-time and how is it formed?

✓ Define a point in the space of mathematics

✓ Scalar definition (number of unit-vector)

✓ Pseudo Scalar Definition (number of bi-vector)

✓ Creatures that we defined in the space of space: (scalar, vector, bi-vector, multi-vector)

✓ Creating new beings using the multiplication of entities defined in the padidaie space

✓ degenerate systems

✓ I see a puppet in every little clique I see every creature in a celestial world

✓ How does the inventory come from?

✓ Point zero and bifurcation

✓ New definition of zero point

✓ Checking the two-slot test with a new perspective

✓ General on the formation of new zygotes and axioms

✓ The role of “I” in the emergence and disappearance (birth and death)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از