جلسه هشتمسیستم غیرخطی – کاربردها Lecture Eight: Non-Linear , Applications

✓ مطالعه تغییرات انرژی در سیستم های غیرخطی

✓ ماتریس جیکوبی

✓ تراژ کتوری هوموکلینیک

✓ تراژکتوری هتروکلینیک

✓ سیستم های تحلیل ناپذیر

✓ سیستم های برگشت پذیر

✓ The study of energy changes in non-linear systems

✓ Jacobian matrix

✓ Homo-clinic trajectory

✓ Hetero-clinic trajectory

✓ Conservative systems

✓ Reversible systems

بازدیدها: 28

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از