جلسه پنجمقضیه نوتر (تقارن و قانون بقاء) (Lecture five: Noether Theorem (symmetry & conservation

✓ تقارن

✓ تقارن پیوسته

✓ تقارن ناپیوسته

✓ تقارن چرخشی

✓ تقارن انتقالی

✓ تقارن زمان یا تقارن فضا

✓ تقارن اکتیو و پاسیو

✓ ارتباط لاگرانژیان با قانون بقاء

✓ قضیه نوتر

✓ تقارن در امتداد جابجایی پیوسته

✓ هامیلتون عبارتند ازانرژی کل سیستم (به زبان ریاضی)

✓ معادلات تغییرات کوردیناسیون در دو حالت انتقالی و چرخشی

✓ symmetry

✓ Continuous symmetry

✓ Discrete symmetry

✓ Rotational symmetry

✓ Translational symmetry

✓ Time Symmetry or temporal symmetry

✓ Active symmetry and passive symmetry

✓ Relationship of Lagrange with the Law of conservation

✓ The Noether Theorem

✓ Continious translational symmetry

✓ Hamilton are the total energy of the system (in mathematical language)

✓ Equations of variations of coordination’s in two Transitional and Rotational states

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از