جلسه دوممیدان گرانشی نیوتنی Lecture Two: Newtonian Gravitational Field

✓ گرانش نیوتنی

✓ معادله پواسون

✓ میدان گرانشی و مقایسه آن با معادله میدان اینشتین

✓ معرفی ژئودزیک

✓ ارتفاع و سرعت ماهواره ها

✓ Newtonian gravity

✓ Poisson equation

✓ Gravitational field and its comparison with Einstein field Equation

✓ Introducing the geodesic

✓ The height and speed of the satellites

بازدیدها: 24

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از