« ریاضی »

کلاس های ریاضی:

🔴 ریاضیات پایه و کاربردی در فیزیک مانند جبر خطی زبان ریاضی...👈 ادامه مطلب 👉

ریاضیات پایه و کاربردی در فیزیک مانند جبر خطی زبان ریاضی

تئوری کوانتوم در فضای برداری کمپلکس و ارایه خاص دیراک

تانسور و هندسه دیفرانسیلی (هندسه ریمانی) مخصوص تئوری نسبیت عام

فرمالیسم لاگرانژی و‌هامیلتونی ‌ونیز هندسه سیمپلکتیک مخصوص مکانیک‌کلاسیک

زبان ریاضی خاص به کار گرفته شده در تئوری آشوب و فضای فازی

تئوری گالوا

جبر کواترنیونی

جبر هایپرکامپلکس

تئوری کاتگوری

جبر کلیفوردی و‌هندسه جبری

تئوری گراف

Naaseri Academy of Theoretical Physics | Natphys