جلسه سیزدهمزبان ریاضی نسبیت عام (8)

تانسور و اسکالر ریچی

(LectureThirteen: Mathematical language of General relativity (8

Ricci Tensor & Scalar

✓ ویژگی های تانسور ریمان

✓ تعداد درجات آزادی تانسور ریمان

✓ رابطه بیانچی

✓ مختصات نرمال ریمان

✓ تانسور ریچی (منحصر به فرد)

✓ اسکالر ریچی

✓ Riemann tensor properties

✓ Degrees of freedom of Riemann tensor

✓ Bianchi relation

✓ Riemann normal coordinates (RNC)

✓ Ricci Tensor (Unique)

✓ Ricci Scalar

بازدیدها: 36

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از