جلسه دهمزبان ریاضی نسبیت عام (۵)-مشتق کوواریانت (Lecture ten: Mathematical language of General relativity (5

✓ ادامه بحث کریستوفل سمبل

✓ مفهوم فیزیکی کریستوفل سمبل

✓ مشتق تانسور

✓ مشتق کوواریانت

✓ مشتق کوواریانت بردارهای پایه و متریک

✓ معادله حرکت برحسب مشتق کوواریانت

✓ معادله ژئودزیک برحسب مشتق کوواریانت

✓ Continuation of the Christoffel Symbol

✓ The physical meaning of Christoffel Symbol

✓ Tensor derivative

✓ Derivative co-variant

✓ Derivative co-variant of base and metric vectors

✓ Equation of motion according to the derivative of the co-variant

✓ Geodesic equation in terms of co-variant derivative

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از