جلسه دهمزبان ریاضی نسبیت عام (5)

مشتق کوواریانت

(Lecture Ten: Mathematical language of General relativity (5

Co-variant derivative 

✓ ادامه بحث کریستوفل سمبل

✓ مفهوم فیزیکی کریستوفل سمبل

✓ مشتق تانسور

✓ مشتق کوواریانت

✓ مشتق کوواریانت بردارهای پایه و متریک

✓ معادله حرکت برحسب مشتق کوواریانت

✓ معادله ژئودزیک برحسب مشتق کوواریانت

✓ Continuation of the Christoffel Symbol

✓ The physical meaning of Christoffel Symbol

✓ Tensor derivative

✓ Co-variant Derivative

✓ co-variant Derivative of base vectors and metric

✓ Equation of motion in terms of co-variant derivative

✓ Geodesic equation in terms of co-variant derivative

بازدیدها: 45

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از