جلسه یازدهمفرمالیسم همیلتونی

قابل حل بودن سیستم

Lecture 11: Hamiltonian Formalism

Liouville- Arnold Integrability

✓ نتایج حاصل از معادلاتی که قابل حل نیستند

✓ مروری بر نتایج حاصل از جلسه دهم

✓ Initial value problem

✓ Boundary value problem

✓ انتگرال گیری تحلیلی

✓ بدست آوردن تراژکتوری سیستم در فضای ابسترکت، ۲n بعدی

✓ بررسی سیستم ها از نظر قابلیت انتگرال گیری معادلات آنها

✓ بررسی در صد خطاهای روش های مختلف انتگرال گیری و میزان اختلال حاصل در نتایج مطالعات سیستم های مختلف

✓ ۲۳ مسئله هیلبرت

✓ قابلیت انتگرال گیری معادله لیوویل– آرنولد

✓ بررسی مراحل حل معادلات، ترانسفر و به عبارت صحیح تر معکوس سسیستمی که تمام شرایط قضیه لیوویلآرنولد را دارد

✓ ارگودیسیتی

✓ The results of equations that cannot be solved

✓ Review of the results of the tenth meeting

✓ Initial value problem

✓ Boundary value problem

✓ Analytic Integration

✓ Obtain the system trajectory in the abstract space of 2nd dimension

✓ Examination of systems in terms of the ability to integrate their equations

✓ Estimation of the error rates of various integration methods and the degree of disruption in the results of studies of various systems

✓ ۲۳ The issue of Hilbert

✓ Liouville- Arnold Integrability

✓ Reviewing the steps of solving equations, transferring, and, more correctly, the inverse system which has all the conditions of the Liouville- Arnold theorem

✓ Ergodicity

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از