جلسه یازدهممندلبروت، ریمان و مدل داناک Lecture eleven: Mandelbrot set, Riemann & Danak model

✓ بررسی نواحی مختلف دیاگرام می ناحیه قابل پیش بینی، ناحیه بروز پدیده بایفورکیشن، منطقه آشوبناک

✓ حل مجدد معادله deterministic برای مقادیر مختلف پارامتر کنترل توسط فایگن بوم

✓ عدد ثابت جهانی بایفورکیشن

✓ مروری بر اعداد مهم در ریاضیات

✓ نقش عدد ثابت جهانی در فرایندهای طبیعت و علوم مختلف

✓ نقش اعداد منفی در دنیای واقعی

✓ مروری بر تئوری های مهم و تاثیرگذار در جهان (تئوری نیوتن، تئوری کوانتوم، تئوری نسبیت، تئوری آشوب)

✓ نقش ضریب در بروز جولیاست های مختلف

✓ ارتباط ضریب با مولکول DNA

✓ توصیف کلی نظریه داناکی با استفاده از مثال های کاربردی

✓ سری هارمونیک اعداد اویلر

✓ رابطه بین اعداد طبیعی و اعداد اول براساس معادله اویلر

✓ تابع زیتای ریمان

✓ صفرهای تابع زیتای ریمان

✓ Investigate different areas of May’s diagram: predictable zone, bifurcation zone, chaos zone

✓ Resolving the deterministic equation for different values of the control parameter by Feign bum

✓ The number of global fixed Bifurcation

✓ An overview of the most important numbers in mathematics

✓ The role of global fixed number of processes of nature and science

✓ The role of negative numbers in the real world

✓ An overview of the most important and influential theory in the world (Newton’s theory, quantum theory, theory of relativity, the theory of chaos)

✓ C coefficient role in the occurrence of different “Julia set”

✓ Correlation coefficient C with DNA molecules

✓ General description Danaki theory with application examples

✓ Harmonics series Euler numbers

✓ The relationship between the natural numbers and prime numbers based on Euler equation

✓ Riemann zeta function

✓ Zeros of the Riemann zeta function

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از