جلسه نهمفرمالیسم همیلتونی

قضیه لیوویل

Lecture Nine: Hamiltonian Formalism

Liouville ˊs Theorem

✓ چند مثال در خصوص بدست آوردن معادلات حرکت سیستم با استفاده از فرمالیسم همیلتونی

a: معادله حرکت آونگ، سیستم پایدار صرف نظر از اصطکاک

b : معادله حرکت سیستم با چند عضو و n درجه آزادی در میدان مغناطیسی 

✓ قضیه “لیوویل”

✓  آیا خطوط جریان در فضای فازی، قابل فشرده شدن هستند یا خیر؟ در هر دو حالت امکان فشردگی یا عدم آن چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

✓ Some examples of obtaining equations of motion of the system using Hamiltonian Formalism

a: Pendulum equation, conservative system regardless of friction

b: Equations of system motion with multiple members and ‘n” degrees of freedom in the magnetic field

✓ Liouvilleˊs Theorem

✓ Are the flow lines compressible in the phase-space? What happens in both cases of compression or not?

بازدیدها: 70

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از