« جبرخطی »

کلاس های جبر خطی:

🔵 این درس بعد از سه درس پایه “مفاهیم کوانتومی”، “مفاهیم نسبیتى” و “مفاهیم تئوری آشوب/مدل داناکی” ارایه می شود و پایه مباحث بعدى و پیشرفته آکادمى را تشکیل مى دهد.
🔵 مباحث این درس شامل موضوعات خاصی از ریاضی است که پایه هاى فیزیک را مى سازند که دانستن آنها اولین قدم برای مطالعه تئوریک جهان و پدیده هاى آن است.
🔵 شایان ذکر است که جبرخطى پایه ریاضیات استفاده شده در تئورى هاى کوانتوم، نسبیت و آشوب مى باشد.
🔵 کیفیت ارایه این درس به ساده ترین شکل ممکن است و اگر در حد دوره راهنمائى هم آموزش دیده باشید یاید بتوانید مطالب این کلاس را بخوبى دنبال کنید.