« فرمالیسم لاگرانژی و همیلتونی »

کلاس های فرمالیسم لاگرانژی و همیلتونی:

🔵 این کلاس شامل موضوعاتى مى شود که علاوه بر ارائه دیدگاهى عمیق و بنیادى از جهان به زبان ریاضى، ابزارى را معرفى مى کند که مطالعه تئورى هاى نسبیت، کوانتوم، میدان هاى کلاسیک و کوانتوم و نیز کاربرد تئورى آشوب در فیزیک نظرى را ممکن مى سازد.
اولین موضوع مورد بحث آشنایی با “حساب تغییرات” (calculus of variations) مى باشد که با معرفى اصل بنیادى Least Action یا اصل هامیلتون (Hamilton’s Principle) و معادله زیباى اویلر لاگرانژ (Euler-Lagrange) که ساختار بنیادى طبیعت را توصیف مى کند شروع مى شود. علیرغم پیچیدگى ریاضى ظاهری این بحث، خیلی زود متوجه خواهید شد که موضوعى بسیار دلنشین است و به زبانى ساده و متفاوت ارائه مى گردد
از نظر کاربردى این بحث کمک خواهد کرد که فورمولاسیون و مکانیک لاگرانژى (Lagranian Mechanics) و به دنبال آن مکانیک هامیلتونى (Hamiltonian Mechanics) و براکت هاى پواسون (Poisson Brackets) را درک کنیم که اساس مطالعات و کلاس هاى ما در مکانیک کلاسیک، تئورى هاى نسبیت، کوانتوم و مدل پدیدآیی مى باشند.