جلسه هشتمجبر کلیفوردی– ۳ Lecture eight: Clifford Algebra 3

✓ تعریف کواترنیون براساس دو مقدار

✓ ایده تکمیل اعداد کمپلکس

✓ کاربرد Zn در چرخشِ یونیت ماتریکس در فضای دو بعدی

✓ اعداد دوبخشی کمپلکس

✓ اعداد یونیت دوگانه

✓ تعریف مشتق براساس اعداد دوگانه

✓ Define Quaternion based on two values

✓ The idea of completing complex numbers

✓ Application of Zn in rotation, unit Matrix in two dimensional space

✓ Split complex number

✓ Unit Dual number

✓ Define Derivative Based on Unit Dual number

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از