جلسه ششم و هفتم: جبر کلیفوردی ۱ و ۲ Lecture six and seven: Clifford Algebra 1&2

✓ انواع اترکتورها در نقاط مختلف دیاگرام “می”

✓ نقش سیستم های غیر خطی و آشوب در خلقت

✓ نقش ضرب و جمع در سیستم

✓ تفاوت اعداد و مقادیر n

✓ نقش اطلاعات و اهمیت آن در سیستم های مختلف

✓ نقش آنتروپی در خلقت

✓ تاریخچه شکل گیری جبر کلیفوردی

✓ ویژگیهای اعداد کمپلکس

✓ کواترنیون و کاربردهای آن خصوصا در زندگی روزمره

✓ جمع و ضرب کواترنیون ها

✓ نتیجه (commute) کواترنیون ها

✓ نقش کواترنیون در چرخش در فضای سه بعدی

✓ معکوس کواترنیون

✓ تبدیل کواترنیون به ماتریس ۴*۴ 

✓ بدست آوردن i,j,k براساس ماتریس ۴*۴

✓ Different types of attractors at different points in the May s diagram.

✓ The role of nonlinear systems and chaos in creation

✓ Multiplication and accumulation in the system

✓ Differences between numbers and n values

✓ The role of information and its importance in different systems

✓ The role of entropy in creation

✓ The history of the formation of Clifford Algebra

✓ Characteristics of Complex Numbers

✓ Quaternion and its uses, especially in everyday life

✓ Quaternions summing up and multiplying

✓ The result of commute of  Quaternions

✓ The role of Quaternion in a three-dimensional spin

✓ Inverted Quaternion

Quaternion transform into 4 * 4 matrix ✓

Obtain i, j, k based on the matrix 4 * 4 ✓

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از