جلسه دوممعرفی آشوب و نظریه داناکی

Lecture two: Introduction to the theory of chaos and Danaki

✓ سه شرط کاربردی بودن علم حساب در بررسی توابع

✓ توابع تحلیلی

✓ محدوده کاربرد علم حساب در بررسی پدیده های طبیعت

✓ رابطه بین اجزاء

✓ نظریه داناکی

✓ مطالعه انسان براساس دیدگاه اجزاء نگری، امکان پذیر است یا خیر؟

✓ ساختار داناکی

✓ پدیده همگامی

✓ فایر فلای ها

✓ The three conditions for Calculus usefulness in the study of functions

✓ Analytic functions

✓ The range of application of calculus in the study of the phenomena of nature

✓ The relationship between the components

✓ Danaki theory

✓ Study of human according to reductionism, is possible or not?

✓ The structure of Danaki

✓ Synchronization phenomenon

✓ Fire flies

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از