• صفحه اول
  • صفحه اول1
  • صفحه اول2
علم به زبان ساده … و متفاوت

 

علم به زبان ساده … و متفاوت

 


مطالعه طبیعت و جهان فیزیکی که براساس تنها یک قانون، واقعیت فیزیکی می یابد: از یک‌ هسته اولیه پدید می آید، در قالب «فرآیند پدیدآیی» (emergence) رشد می کند و در مراحلی مهم و بحرانی، ساختارها و رفتارهای جدید کسب می کند. بیان ریاضی این پروسه، معادله ای را به دست می دهد که هم خود پروسه و هم حالات (states) پدید آمده در هر مقطع را توصیف می کند …

ادامه مطلب

 


The study of the physical universe and its entities within a single and general framework.

The main mathematical tools of this study are Riemann Zeta Function, Monster group, Random matrices, Chaos theory, and Clifford Algebra. …

read more

گاه نوشت ها