جلسه هشتمخانه پر نقش و خیال Lecture eight:Fantesy home

✓ اترکتور لورنس در مورد جریان هوا

✓ اترکتور روسلر در مورد محلول های شیمیایی

✓ اترکتور هنیون در مورد نجوم و ستارگان

✓ اترکتور گالاکتیک

✓ آزمایش واکنش بلازوف و ژابنسکی

✓ کنترل و هدایت رفتار ذره در دنیای موهومی ، بروز پدیده بایفورکیشن در دنیای واقعی

✓ ظهور مجدد اعداد موهومی i

✓ Lorenz Attractor

✓ Rossler Attractor

✓ Henon Attractor

✓ Strange Attractor Galactic

✓ Belousov- Zhabotinsky Reaction

✓ Control and guide the behavior of particles in the imaginary world, create bifurcation in the real-world

✓ The re-emergence of imaginary numbers i

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از