جلسه هفتم:فرمالیسم همیلتونی

سیستم دینامیکی همیلتونی

Lecture Seven: Hamiltonian Formalism

Hamiltonian Dynamical system

✓ مروری بر بیوگرافی همیلتون

✓ فرمالیسم همیلتونی

✓ سیستم گرادیانت و معادلات آن

✓ سیستم گرادیانت سیمپلکتیک

✓ هندسه سیمپلکتیک

✓ مولد تکامل زمان

✓ ثابت حرکت

✓ An overview of Hamilton’s biography

✓ Hamiltonian Formalism

✓ Gradient system and its equations

✓ Symplectic gradient system

✓ Symplectic geometry

✓ Generator time evolution

✓ Constant of Motion (COM)

بازدیدها: 75

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از