جلسه نهماز گالیله تا امواج گرانشی زوج نوترونی Lecture nine:From Galileo to gravitational waves from neutron couple

✓ دستاوردهای تئوری نسبیت

✓ مشکلات و موانع تئوری نسبیت

✓ تحقق برخی از پیش بینی های این تئوری

✓ ارتباط تئوری نسبیت با تئوری کوانتوم

✓ نیروی تایدال

✓ علت بروز پدیده جذر و مد در آبهای سطح کره زمین

✓ ژئودزیک

✓ معادله اندازه گیری میزان انحناء مسیر ژئودزیک

✓ تعریفی جدید از نیروی گرانش براساس تئوری نسبیت

✓ تاثیر نیروی گرانش بر فوتونی که به سمت زمین می آید

✓ شیفت آبی

✓ شیفت قرمز

✓ اثر داپلر در مورد امواج نور

✓ امواج گرانشی

✓ ارتباط فضازمان و فراکتال

✓ نظریه داناکی در مورد تولید جرم

✓ ادغام تئوری نسبیت خاص و تئوری کوانتوم و تولید میدان کوانتومی

✓ مقیاس پلانک

✓ تناقض تئوری نسبیت با اتم فضا

✓ نسبیت خاص اصلاح شده

✓ Achievements of the relativity theorem

✓ Obstacles of the relativity theorem

✓ Fulfill some the predictions of the theory

✓ Relationship theory of Relativity with Quantum theory

✓ Tidal Force

✓ The cause of the phenomenon of tides in the Earth’s surface waters

✓ Geodesic

✓ The measurement of the curvature of the geodesic equation

✓ A redefinition of gravity force with theory of Relativity

✓ The effect of gravity on the photon that comes to Earth

✓ Blue shift

✓ Red shift

✓ Doppler effect about light wave

✓ Gravitational waves

✓ Relationship space-time and fractal

✓ Danaki theory about Mass production

✓ Integration of special relativity theory and Quantum theory & Quantum field production

✓ Planck scale

✓ Contradict the theory of Relativity with atomic space

✓ Modified special Relativity (Doubly special Relativity)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از