جلسه اولباز بینی مبانی ریاضی– سیستم های فورمال

Lecture one: Foundations of Mathematics- revisit

Axiomatic systems

✓ ریاضیات چیست؟

✓ ریاضیات چه ارتباطی با فیزیک دارد؟

✓ ریاضیات محض و ریاضیات کاربردی

✓ اهمیت و جایگاه مغز در انواع مطالعات بشری

✓ یوگا و موسیقی

✓ رامانوجان

✓ جهان یک محیط پیوسته یا یک محیط ناپیوسته؟

✓ ابزار درک زمان

✓ سیستم های فورمال

✓ جبر

✓ تابع صفرهای زیتای ریمان

✓ ۱=۱+۱ !!!

✓ تقارن آینه ای و ابزار مناسب برای مطالعه آن

✓ What is mathematics?

✓ What is mathematics related to physics?

✓ Abstract Mathematic & Applied Mathematic

✓ The importance and position of the brain in a variety of human studies

✓ Yoga and music

✓ Ramanujan

✓ Is the universe a continuous environment or a discontinuous environment?

✓ A tool for understanding time

✓ Formal Systems

✓ Algebra

✓ The Riemann zeal function

✓ ۱+۱=۱ !!!

✓ Mirror symmetry and the proper tool for studying it

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از