جلسه چهارم هست و نیست! Lecture four: To be and not to be

✓ بررسی تغییرات تابع موج

✓ احتمال حضور الکترون در اطراف هسته براساس یافته های شرودینگر

✓ قوانین کلی تئوری کوانتوم

✓ مشاهده باعث خلق واقعیت می شود

✓ بر هم نهی

✓ توزیع ابر الکترون و دامنه آن حول هسته اتم

✓ تحلیل آزمایش دو شیار توماس یانگ توسط تابع موج

✓ تفاوت احتمال یافتن و احتمال بودن

✓ سوپرپوزیشن

✓ الگوی تداخلی امواج اتم حاصل از یک میلیون بار مشاهده همزمان

✓ عامل تعیین کننده نوع رفتار اتم

✓ نمایش تابع موج در حالت سوپرپوزیشن به زبان ریاضی

✓ مروری بر بردار و خواص آن در ریاضیات

✓ تاثیر فاصله بر روی الگوی تداخلی امواج اتمی

✓ The wave function changes

✓ According to Schrödinger probability of electrons around the nucleus

✓ The general rules of quantum theory

✓ Observation creates Reality

✓ Superposition

✓ Distribution of electron cloud around the nucleus of an atom and its scope

✓ Thomas Young’s The Double Slit Experiment analysis by the wave function

✓ The difference probability and possibility

✓ Superposition

✓ The resulting interference pattern of atoms at the same time a million times

✓ Determinant of the behavior of atoms

✓ Show wave function in a state of superposition in mathematics

✓ Review of vector and its properties in Mathematics

✓ The effects of the atomic wave interference pattern

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از