جلسه اولزمین بازی اینشتین Lecture One: Einstein’s play ground

✓ اِتر و باد اِتری

✓ ضریب انبساط زمان

✓ آزمایش مایکل سون و مورلی

✓ نظریه لورنتس

✓ تبدیلات لورنتس

✓ زمان مصنوعی

✓ ساختارهای بنیادی

✓ Ether & Ether wind

✓ Time expansion coefficient

✓ The Michelson–Morley experiment

✓ Lorentz theory

✓ The Lorentz transformations

✓ The artificial time

✓ The fundamental structures

بازدیدها: 59

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از