جلسه هفتمخلقت از نوع انیشتین Lecture seven: creation of Einstein

✓ اصل تبدیل انرژی

✓ انرژی پیوند

✓ حالت پایه اتم

✓ حالت تحریک شده اتم

✓ نیروی هسته ای قوی

✓ مراحل پیوند دو پروتون

✓ فرایند جوش هسته ای

✓ تولید فراکتال در کَف کوانتومی

✓ گاز هیدروژن، اولین عنصر تشکیل شه در جهان

✓ انرژی هسته ای شکافت

✓ فرایند تشکیل کوتوله سفید، سیاه چاله و ستاره نوترونی

✓ سرنوشت جهان در آینده براساس فرمول معروف

✓ Principle’s Energy Conversion

✓ Bonding Energy

✓ Ground state of Atom

✓ Excited state of Atom

✓ Strong Nuclear Force

✓ Level of bonding two protons

✓ Fusion

✓ Fractal Generation at Quantum Foam

✓ Hydrogen gas, the first element at the world

✓ Fission

✓ The process of White Dwarf, Black holes, Neutron star

✓ The fate of the world in the future with famous equation

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از