جلسه چهاردهمزبان ریاضی نسبیت عام (۹)-معادلات میدان انیشتین Lecture fourteen: Mathematical language of General relativity (9)- Einstein Field Equations

✓ هندسه شبه ریمانی

✓ متریک مینکوفسکی و شبه مینکوفسکی

✓ از تئوری نیوتن تا نسبیت خاص و عام

✓ مشتق کوواریانت تانسور ریچی

✓ قوانین محافظت کننده تانسور ریچی

✓ میدان گرانش ضعیف و حرکت در سرعت های پایین

✓ معادلات میدان انیشتین در خلاء

✓ تانسور انیشتین، مشتتق کوواریانت آن و قوانین بقاء

✓ معادلات میدان انیشتین برای فضازمان خم دار

✓ Pseudo-Riemannian geometry

✓ Minkowski metric and Pseudo-Minkowski metric

✓ From Newton’s Theory to Special Relativity & General Relativity

✓ Ricci tensor co-variant derivative

✓ Conservation laws of Ricci Tensor

✓ Weak gravitational field and slow velocity movement

✓ Equations of the Einstein Field in the vacuum

✓ Einstein tensor, its co-variant derivative and conservation law

✓ Einstein Field Equations for a curved Spacetime

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از