جبر خطی

Linear algebra

جلسه نهمبردارها و مقادیر ویژه یک ماتریس

Lecture 9: Eigenvectors & Eigenvalues

ماتریس ۳*۳ و نحوه محاسبه دترمینانت آن

ماتریس متقارن

ماتریس نامتقارن

بررسی تاثیر کم یا اضافه کردن مقدار، به قطر ماتریس برروی بردار ویژه” ومقادیر ویژه” ماتریس

ماتریس های مورب

مورب کردن ماتریس

ضرب ماتریس در ماتریس

۳ * ۳ matrix and how to calculate its determinant

Symmetric matrix

Anti- symmetric matrix

Investigate the little effect or add a value to the matrix diameter on the “Eigenvector” and “Eigenvalues” matrix

Diagonal matrix

Diagonalization matrix

Matrix Multiplication in Matrix

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از