جلسه‌ی نهمبردارها و مقادیر ویژه‌ی یک ماتریس

Lecture Nine: Eigenvectors & Eigenvalues

✓ ماتریس 3*3 و نحوه‌ی محاسبه‌ی دترمینان آن

✓ ماتریس متقارن

✓ ماتریس نامتقارن

✓بررسی تاثیر کم یا اضافه کردن مقدار، به قطر ماتریس برروی بردار ویژه” ومقادیر ویژه” ماتریس

✓ ماتریس های قطری

✓ قطری سازی ماتریس

✓ ضرب ماتریس در ماتریس

✓ 3 * 3 matrix and how to calculate its determinant

✓ Symmetric matrix

✓ Anti- symmetric matrix

✓ Investigate the little effect or add a value to the matrix diameter on the “Eigenvector” and “Eigenvalues” matrix

✓ Diagonal matrix

✓ Diagonalization matrix

✓ Matrix Multiplication in Matrix

بازدیدها: 87

ارسال پرسش و پاسخ مخصوص دروس همین برگه

Please Login | ورود to comment
  Subscribe | اشتراک در  
Notify of | اطلاع از