جلسه دوم: تبدیل بین ناظر ها Lecture two: Affine Graid Transformation

✓ مروری بر ویژگیهای متوازی الاضلاع براساس هندسه خطوط موازی

✓ مستقل خطی

✓ اندازه گیری مساحت در جبر خطی براساس هندسه خطوط موازی

✓ ناظرهای متفاوت

✓ رابطه بین بردارهای پایه دو شبکه

✓ معادلات مربوط به آن

✓ تعریف بایوکتور

✓ Review of parallelogram properties based on Affine geometry

✓ linearly Independent

✓ Measuring the area in linear algebra based on Affine geometry

✓ Different observers

✓ Convert a vector’s data from one observer to another

✓ Equations related to it

✓ Definition of the Bivector

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از