جلسه شانزدهمفرمالیسم هامیلتونی

مقایسه فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک

Lecture sixteen: Hamiltonian Formalism

Quantum vs classical

✓ “لوئی دوبروی” و تئوری کوانتوم نوین

✓ مطالعه سیستم های دینامیکی در فیزیک کلاسیک هامیلتونی و فیزیک کوانتوم هامیلتونی

✓ توصیف State سیستم با یک درجه آزادی در هر لحظه

✓ مقایسه این دو فیزیک از نظر:

a: سیستم در هر لحظه

b: فضای مورد مطالعه

c: نوع اعداد

d: تراژکتوری

e: ارتباط زوجهای p & q

f: معادله مسیر حرکت تراژکتوری

h: حفظ یا نگه داری حجم

✓ “Louis de Broglie ” and New Quantum Theory

✓ The study of dynamical systems in Hamiltonian classical physics and Hamiltonian Quantum physics

✓ Describe the state system with a degree of freedom at any moment

✓ Comparison of these two physics in terms of:

a: state system at any moment

b: Study space

c: the type of numbers

d: Trajectory

e: The relationship between” p & q” pairs

f: Trajectory equation

h: volume preserving

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از